Yhtiöjärjestys

Tekstissä keltaisella korostetuissa kohdissa 1.7.2010 hyväksytyn Asuto-osakeyhtiölain säännökset kumoavat vastaavan yhtiöjärjestyksen säännöksen. Eroavaisuudet korjataan yhtiöjärjestyksen seuraavassa päivityksessä.

PERUSTAMINEN
Yhtiöjärjestys hyväksytty: 09.10.1954
Yhtiöjärjestys vahvistettu: 23.12.1954

MUUTETTU
Yhtiöjärjestys muutettu 25.11.1996
Muutos rekisteröity 11.07.1997

MUUTETTU
Yhtiöjärjestys muutettu 15.09.2004
Muutos rekisteröity 04.01.2005

TULOSSA OLEVA MUUTOS  2021/22
Yhtiöjärjestys on päivitettävänä ja menee hyväksyttäväksi PRH:een 2021/22

1 §     Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Rommakko ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.
2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin IV kaupunginosan korttelissa 2 tontilla 2 olevia asuinrakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta pinta-alasta vähintään seitsemänkymmentäviisi sadasosaa (75/100) varattu osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi.
3 § Yhtiön osakepääoma on 43.257,94 euroa. Yhtiön osakkeita on 5.144 kappaletta.  TÄMÄ POISTUU
4 § Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja seuraavasti:
 
TALO
NRO
Huoneistotyyppi m2 Osakkeita yht: Numerot
A 1 2 h+kk 42 72 1-72
A 2 2 h+k 52 89 73-161
A 3 2 h+k 52 89 162-250
A 4 2 h+kk 42 72 251-322
A 5 2 h+k 52 89 323-411
A 6 2 h+k 52 89 412-500
A 7 2 h+kk 42 72 501-572
A 8 2 h+k 52 89 573-661
A 9 2 h+k 52 89 662-750
A 10 2 h+kk 42 72 751-822
A 11 2 h+k 52 89 823-911
A 12 2 h+k 52 89 912-1000
A 13 2 h+kk 42 72 1001-1072
A 14 2 h+k 52 89 1073-1161
A 15 2 h+k 52 89 1162-1250
A 16 2 h+kk 42 72 1251-1322
A 17 2 h+k 52 89 1323-1411
A 18 2 h+k 52 89 1412-1500
A 19 2 h+kk 42 72 1501-1572
A 20 2 h+k 52 89 1573-1661
A 21 2 h+k 52 89 1662-1750
A 22 2 h+kk 42 72 1751-1822
B 1 2h + kk 42 72 5073-5144
B 2 2 h+k 52 89 1823-1911
B 3 2 h+k 52 89 1912-2000
B 4 2 h+kk 42 72 2001-2072
B 5 2 h+k 52 89 2073-2161
B 6 2 h+k 52 89 2162-2250
B 7 2 h+kk 42 72 2251-2322
B 8 2 h+k 52 89 2323-2411
B 9 2 h+k 52 89 2412-2500
B 10 2 h+kk 42 72 2501-2572
B 11 2 h+k 52 89 2573-2661
B 12 2 h+k 52 89 2662-2750
B 13 2 h+kk 42 72 2751-2822
B 14 2 h+k 52 89 2823-2911
B 15 2 h+k 52 89 2912-3000
B 16 2 h+kk 42 72 3001-3072
B 17 2 h+k 52 89 3073-3161
B 18 2 h+k 52 89 3162-3250
B 19 2 h+kk 42 72 3251-3322
B 20 5 h+k 116 198 3323-3520
B 21 h+kk 30 52 3521-3572
C 1 2 h+k 52 89 3573-3661
C 2 2 h+k 52 89 3662-3750
C 3 2 h+kk 42 72 3751-3822
C 4 2 h+k 52 89 3823-3911
C 5 2 h+k 52 89 3912-4000
C 6 2 h+kk 42 72 4001-4072
C 7 2 h+k 52 89 4073-4161
C 8 2 h+k 52 89 4162-4250
C 9 2 h+kk 42 72 4251-4322
C 10 2 h+k 52 89 4323-4411
C 11 2 h+k 52 89 4412-4500
C 12 2 h+kk 42 72 4501-4572
C 13 2 h+k 52 89 4573-4661
C 14 2 h+k 52 89 4662-4750
C 15 2 h+kk 42 72 4751-4822
C 16 2 h+k 52 89 4823-4911
C 17 2 h+k 52 89 4912-5000
C 18 2 h+kk 42 72 5001-5072
Yhtiön välittömään hallintaan jäävät:  NÄIHIN TULEE MUUTOKSIA
TALO
NRO
Huoneistotyyppi m2 selitys
A Ullakko 105 Ullakko + asuntokohtaiset varastokopit.
A Kellari 52 Asuntokohtaiset kellarivarastot.
A Varasto 40 Askarteluhuone ja pyörävarasto.
B Ullakko 105 Ullakko + asuntokohtaiset varastokopit
B Kellari 52 Asuntokohtaiset kellarivarastot.
B Saunatilat 40 Sauna, pesuhuoneet, pukuhuoneet
B Kellari 51 Pesutupa ja kuivaushuone
B Kellari 129 Lämpökeskus ja polttoainevarasto
C Ullakko 105 Ullakko + asuntokohtaiset varastokopit
C Kellari 52 Asuntokohtaiset kellarivarastot.
C Varasto 40 Askarteluhuone + pyörävarasto
C Liiketila 190 Liiketila
5 § Yhtiön osakkeenomistajien on suoritettava hallitsemistaan huoneistoista kuukausittain yhtiölle vastiketta. Vastike jaetaan hoito- ja rahoitusvastikkeeseen sekä vesimaksuun.

Hoitovastikkeen suuruus on laskettu käyttäen perusteena 4 §:ssä mainittua lattiapinta-aloja. Hoitovastikkeen suuruus päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Rahoitusvastiketta peritään 6 §:ssä mainittujen kustannusten kattamiseksi. Rahoitusvastikkeen perusteena on 4 §:ssä mainittujen pinta-alojen suhde.

Vedestä suoritetaan eri korvaus, jonka suuruuden määrää taloyhtiön hallitus käyttäen perusteena huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärää. Jos yhtiöön asennetaan huoneistokohtaiset vesimittarit, peritään vesimaksua mittarien osoittaman todellisen kulutuksen perusteella. Vastikkeiden ja edellä mainittujen korvausten suorittamisajan ja -tavan määrää hallitus.

6 § Osakkeenomistajat ovat oikeutettuja maksamaan yhtiölle huoneistojen lattiapinta-alan mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista, jotka on otettu laajuudeltaan ja kustannuksiltaan uudisrakentamiseen verrattavissa olevaa korjausta tai perusparantamista varten.

Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osasuorituksina kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevät korko ja mahdollisista indeksiehdoista aiheutuneet pääomanlisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osasuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja osasuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä ensimmäisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuneista menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan vastike siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuva osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

7 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljä (4) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
TÄMÄ MUUTTUU

8 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein, kuin taloyhtiön asiat sitä vaativat. Puheenjohtaja on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja yhden hallituksen siihen valitseman jäsenen tai isännöitsijän allekirjoitettava.

9 § Yhtiöllä on hallituksen valitsema isännöitsijä, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Isännöitsijä ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana.

Isännöitsijälle suoritettavan palkkion määrää hallitus.

10 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
11 § Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
12 § Yhtiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta toimitettava tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.
13 § Varsinaisia yhtiökokouksia on pidettävä vuosittain yksi, huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisena kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella.

Kokouskutsujen toimittamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. 1)
ETÄOSALLISTUMINEN OTETAAN UUTEEN VERSIOON

15 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on :
  • esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
  • esitettävä tilintarkastuskertomus;
  • päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
  • päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistettavan taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
  • päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle;
  • määrättävä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus;
  • määrättävä hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot seuraavaksi toimikaudeksi;
  • vahvistettava talousarvio;
  • valittava hallituksen jäsenet sekä varajäsenet sekä
  • valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
16 § Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Poissaolevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää äänivaltaansa asiamiehen välityksellä. Kukaan ei saa kuitenkaan äänestää enemmällä, kuin viidennellä osalla (1/5) kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 2).

Asiat ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai laissa muutoin ole toisin määrätty, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaaleissa katsotaan kuitenkin valituksi ne, jotka saavat eniten ääniä. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulee vain, jos saa yli puolet annetuista äänistä.

Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide. Kiinteän omaisuuden tai rakennuksen myymistä ja vaihtamista koskevassa asiassa vaaditaan kuitenkin, että kaikki osakkaat ovat päätöksestä yksimielisiä.

HUOMAUTUKSET:
1) Laissa minimiaika 2 viikkoa ja maksimi 2 kuukautta
2) Lainmuutoksessa äänimäärä rajattu vain osakkaan omiin ääniin, ei osakkaan mahdollisesti edustamiin muiden ääniin.

Rommakko 70

Rommakko 1956Asunto-osakeyhtiö Rommakko täyttää tänä vuonna 70 vuotta.  Varsinainen perustamispäivä on lokakuun alussa (4.10.1954) mutta juhlitaan pyöreitä vuosia etukäteen loppukesästä.

Perustamiskokouksen pöytäkirjan voit lukea TÄSTÄ!

2014 tulevaa kaavamuutosta varten tehtiin Rommakon rakennushistoriallinen selvitys. Koko selvitys on nähtävillä TÄSTÄ >

2013 taloyhtiössä tehtiin ensimmäinen asukaskysely sitten perustamisen. Kyselyn tulokset löytyvät Yhtiötiedot > Perustiedot >  -valinna alta tai suoraan tästä (pdf) tai avaa selainveriso tästä .